บริการ (Services)

รับชมวิดีโออบรม สำหรับนักศึกษา

รับชมวิดีโออบรมสำหรับบุคลากร

แนวทาง/เนื้อหาการสอบ

 

ตรวจสอบผลการทดสอบ

เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการสอบ

Welcome to Digital Literacy SKRU...

แนวทางเนื้อหาการทดสอบประเมินสมรรถนะด้านการใช้ดิจิทัล ตามมาตรฐานสากลของบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา :

------------------------------------------------------------------------------------------------------

เนื้อหาการทดสอบประเมิน Digital Literacy ประกอบด้วย 12 หมวด ดังนี้

1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (พัฒนาการของคอมพิวเตอร์)

2. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (การใช้งาน)

3. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ระบบเครือข่าย)

4. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (การประมวลผล)

5. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฐานข้อมูล)

6. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์ในอนาคต)

7. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (วงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ)

8. การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

9. การใช้งานอินเทอร์เน็ต

10. การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ MS Word 2013

11. การใช้โปรแกรมตารางคำนวณอิเล็กทรอนิกส์ MS Excel 2013

12. การใช้โปรแกรมการนำเสนอผลงาน MS PowerPoint 2013

ติดต่อ/สอบถาม

ที่อยู่:

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ติดต่อเจ้าหน้าที่จัดการสอบ (Digital Literacy) ได้ที่ ชั้น 1 และ ชั้น 4.

เบอร์ภายใน:

ชั้น 1 กด 2107
ชั้น 4 กด 2113 , 2114

© 2020 Digital Literacy SKRU. All Rights Reserved | Design by IT SKRU