ระบบลงทะเบียนและตรวจสอบผล สำหรับสอบวัดมาตรฐานความรู้ ด้านภาษาอังกฤษ

จัดโดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

เข้าสู่ระบบลงทะเบียน

  ให้ใช้ "รหัสนักศึกษา" และ "รหัสผ่าน" เดียวกันกับที่เข้าดูระบบเกรดของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน :

ติดต่อสอบถามผ่านช่องทาง
Facebook Page : https://www.facebook.com/lc.skru/