ระบบทดสอบวัดมาตรฐานความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
สำหรับนักศึกษา

จัดโดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

เข้าสู่ระบบทดสอบ

  ให้ใช้ "รหัสนักศึกษา" และ "รหัสผ่าน" เดียวกันกับที่เข้าดูระบบเกรดของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน :